Op zoek naar de betekenis 

Het Pentagram geeft de menselijke verhoudingen weer. Voor de drie lengtes (verschillende kleuren) in het pentagram geldt dat, in volgorde van grootte, opeen volgenden zich tot elkaar verhouden als gulden snede.  In een ideale verhouding, verhoudt a zich tot b in het besef dat ze samen een geheel vormen: b staat tot a zoals a staat tot a + b.

De gulden snede of ‘Divina Proportia’ kort men af met de Griekse letter Φ. Ook in het hartslagpatroon ( ECG) is tussen de hartslagen de verhouding van Φ terug te vinden.
De oude Egyptenaren bouwden hun piramides op basis hiervan.  In de natuur zien we veel variaties van de gulden snede.

21e Eeuw

We ervaren tsunami’s, overstromingen, extreme droogte, aardbevingen, smok, virussen en pandemieën. De natuur waarschuwt keer op keer met feiten, zij heeft gulden snede verhoudingen  nodig om in leven  te blijven. De mens gaat stug door en negeert de Gulden Snede. Veel politici en werkgevers menen nog steeds over gezondheid en zelfs het leven van eigen landgenoten te beschikken.  De tijd is aangebroken dat ieder NU

  • een innerlijke thuis in zichzelf vindt en een menselijk medemens is.
  • onderdeel durft zijn van de natuur, haar dienaar, niet haar heer en meester.
  • erkent een minuscuul onderdeeltje te zijn van een eeuwig kosmisch proces.

Leven vanuit een menselijke gulden snede betekent voor mij ruimte geven, tijd nemen, veranderingen verwelkomen. Betekent balanceren tussen allerlei belangen en juiste beslissingen nemen voor dit moment. Betekent als individu verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen we realiseren in ons leven.

De Gulden Snede van de mens

Vitruvius en Leonardo da Vinci beoogden het fysieke uiterlijk.  De 21e eeuw roept ons op meer te focussen op het innerlijk  (het geestelijke, gevoelsmatige,morele).
In een androgyn mens is er balans tussen het mannelijke en vrouwelijke, tussen hemel – en aardse mogelijkheden. We zijn nog lang niet zo ver, we kunnen wel ernaar streven.
Je wordt geboren met kerncompetenties, gaat experimenteren, handelen uit ervaring om iets tot stand te brengen. Vervolgens reflecteer je erop en schaaf jij je handelen bij. Hiermee kan ieder op zoek naar de eigen gulden snede verhouding. Voor LuPe zijn er twee drie eenheden, die elkaar nodig hebben om vanuit een menselijke gulden snede het leven te leven. Hieronder lees je erover

  

Φ De Aardse drie eenheid

Je hoeft ze niet alle vijf op een rijtje te hebben, breng je kerncompetenties samen, neem ruimte en tijd in beslag om een leven lang het dynamische leven te dienen.
Zet je vaardigheid niet alleen in om in de buitenwereld datgene te realiseren , waartoe je geroepen bent.  Ga ook de uitdagingen  aan om  toegang tot je binnenwereld  te behouden en te laten uit kristalliseren tot een Gulden Snede van  willen, voelen, denken.

Willen

We onderkennen gradaties van: dromen, wensen, verlangen, begeren, eisen, dwingen.
De hamvraag: Wat kan ik ermee? Wil  ik dat ook vanuit het volle besef van wat ik doe?

Voelen

Ook hierin zijn gradaties: emoties, sentiment,, beleven, ervaren, interpreteren,  manipulatie, drift,  innerlijk weten, vaag vermoeden.
Vragen alsWelke ervaring heb ik concreet? Wat doet deze info mij? Besef je wat je doet?

Denken

Er zijn  gradaties: onmiddellijk flitsend weten, associëren, herinneren, zich afvragen, deconstrueren,  redeneren, discussiëren, debatteren, concluderen, polariseren, compromissen sluiten. Vragen en deconstrueren bevrijden je uit vast geroeste overtuigingen.

Ieder mens beïnvloedt het eigen leven, dat van haar/zijn medemensen en van de samenleving.

We worden niet opgevoed of uitgenodigd tot  balanceren in de drie eenheid van: willen – voelen – denken.  Machthebbers, betweters, belanghebbenden  en je eigen gewoontepatroon (verinnerlijkte opvoeding), zeggen je:  “gebruik je verstand” – “nog even” – ” geef nu maar toe” en varianten ervan.

‘ ja okay logisch, maar mijn hart zegt: het klopt niet‘.

Denken overheerst. Het hoofd stelt zich onterecht op als hoofd van het lichaam.
Voelen degradeert vaak tot emoties – sentiment – chantage.
Willen degradeert tot drang – dwang of  apathie – willoze verslaving.
In onderlinge balans kunnen ze de waan van de dag ontmaskeren. De vraag naar de juiste onderlinge verhouding van deze drie eenheid is voor ieder persoonlijk.
Alles is en blijft in beweging op maat van ieders eigen aanleg, karakter, focus, leeftijdsfase, gewoontepatronen.

Φ De hemelse drie eenheid.

Imaginatie

Imaginatie is, dat is alles wat we kunnen zeggen. Benoemen als God – Jahweh – Allah – Niets – Bewustzijn? We haspelen om het onnoembare te verwoorden. We beseffen haar in schoonheid, het gaat het begrijpen ver te boven.

Inspiratie

Inspiratie betekent een gedachte of idee krijgen,  dat niet simpel in daden is om te zetten. Nog onduidelijk wat je ermee wilt, kom je nog niet in actie. Inspiratie vraagt tijd en ruimte om haar te vertalen naar het dagdagelijkse. Je stottert in klank, beeld of woord. Al doende ontstaat voortschrijdend inzicht. Waarna goede verstaanders je aanvullen om samen iets te doen.

Intuïtie

Zonder lineaire oorzaak–gevolg relatie word jij je iets bewust. Dit weten a priori, kun je niet rationeel verklaren. Toch ben je er zeker van en handel je ernaar. Dankzij vertrouwen in intuïtie kun je op feiten vooruitlopen en dingen doen of laten gebeuren.

De bemiddelaar tussen Hemel en Aarde is de impuls.

Vanuit een onmiddellijk  voelend weten handel, besluit, kies je en voelt dat het goed is. Als je voelt dat het voor de ander niet goed is, gebruik je de drie dimensionale gum: zullen we opnieuw beginnen. Woorden en acties zijn relatief, in relatie tot de/het ander(e) en dus inwisselbaar.

Een Fibonaci spiraal

Staand in je pentagram
ben je in harmonie
met de kosmos.

Het eeuwig in beweging zijnde universum

De juiste onderlinge verhouding van de Hemelse en Aardse drie eenheid.

Deze vraag is niet te beantwoorden. Al dacht men vroeger van wel. De Hemelse drie eenheid werd in handen gelegd van Kerkelijke vertegenwoordigers van het Christendom. De Islam plaatste niemand tussen mens en God. Het Boeddhisme laat een uitzuiveringsproces aan de mens zelf. In de Aardse drie eenheid brengen machthebbers een hiërarchische ordening aan voor de volgzame mens.  Het is menselijk te geloven in redeneringen, bewijzen en logische begrippen, maar het leven vraagt hieraan voorbij te gaan.  Kunnen we de onzekerheid van eeuwige beweging beminnen? Simpel vertrouwen in het hier en nu ?

Geen Referaat.

Over de relatie tussen de Aardse en Hemelse drie eenheid, vond ik geen bronnen. De onderlinge relatie willen – denken – voelen ervaren we in het dagelijks leven. Ik ken geen publicaties erover. Ik beperk me tot een globale lijn van juiste verhoudingen van beide drie eenheden. Mijmer en onderzoek je mee?
De invloedrijkste weg is er in je eigen taal betekenis aan te geven.
Over de Aardse en Hemelse drie eenheden je mond te laten overlopen. Waar het hart vol van raakt, overtuigt het meest.

Het hogere zelf

Instituten van religies brachten het streven naar je hogere zelf in diskrediet. Zij bepaalden voor jou hoe tot hun versie van het hogere leven kwam: gehoorzamen aan hun regels en wetten.  Zij bepaalden rangordes. Dieren zijn volgens de christelijke cultuur minder dan mensen.  Omdat wij hun taal niet verstonden, communiceerden ze niet, hadden zij geen gevoel etc. Inmiddels erkennen we dit wel, maar handelen er niet naar.  Wij zijn de norm, het dier staat ten dienste van de mens. Zoals slaaf – eigenaar, arbeider – aandeelhouder, vakman – theoretisch deskundige. Gelijkwaardigheid is er niet.  De gulden snede verhouding is ver zoek.  We leven in Oost Indische doofheid ondanks alles wat er over onze Oost Indië tijd aan het licht komt. We prefereren ziende blind te zijn voor wat media ons tonen over actuele natuur – milieu en oorlogsrampen.

Eigen ervaringen

Weet je wel tegen wie je spreekt? Jawel tegen iemand die niets weet van verwarmingen, zei de verwarmingsmonteur tegen de chirurg,
Ik kan uw huis vochtigheidsproblemen onderzoeken , zei de architect, kosten 600 euro. De ambachtsman keek, constateerde en verhielp direct.
Mevrouw wilt u zichzelf afdrogen, ik moet het dossier nog bijwerken, hoorde ik de thuiszorg bij mijn binnenkomst, zeggen tegen een vriendin.
Ongetwijfeld heb je uit eigen praktijk ook dit soort voorbeelden en doorzie je de vertragingstactieken van politici door onderzoekscommissies.

Ubbergen Lente 2024