De Koninginnekamer in de Piramide van Gizeh. Piramide : pir = vuur  a mide = in het midden

LuPes Koninginnekamer

Als de eerste vier piramiden ‘gaan staan’ voor hun mogelijkheden en de Homo Ludens (de 5e) hen bekroont, ontstaat er ruimte voor de zesde: de  koninginnekamer. Hier vind je je onderbewuste en onbewuste bronnen die door doelgefocuste inzet, je mogelijkheden en inzichten verruimen en daardoor je levensatmosfeer intensiveren. Onze menselijke medemens kwaliteiten groeien en bloeien.

slechts een kinderlijk kind wordt een menselijk mens

Door het speelse krijgt de mens toegang tot de kern van het menszijn – de on(voor)bewuste bronnen. Dit maakt voortschrijdend inzicht en ontplooiing mogelijk zowel van ieder individu als van de voortdurend in beweging zijnde natuur en cultuur. Het speelse gaat vooraf aan het logische, maakt er gebruik van en gaat eraan voorbij.

De spelende mens maakt ruimte voor verborgen onbewuste kwaliteiten. Het zesde zintuig is voor zoekenden bereikbaar en vuurt aan tot een levenslange ontwikkeling.  De competente mens brengt zichzelf en de wereld in beweging vanuit een authentiek contact met wie z/hij in wezen is. De ludische mens (JH) beseft dat  het slimme onbewuste meespeelt, zich hardop uitspreekt uit het niets en impulsief reageert. Dat bemoedigt om op je niet weten te vertrouwen en het onbekende tegemoet te treden. Leven doe je van toptotteentotaal, niets uitsluitend, het onbegrijpelijke respecterend en het invoelbare honorerend.

LuPes Pelgrimstocht

LuPe zocht naar vruchtbare omstandigheden voor vorming. Vorm vormt wist ze al langer.
Hoe kan het onderwijs haar onderwijsvormen (methoden, didactieken, voorschriften, eisen) vruchtbaar laten zijn voor het leven?.

 • Ruimte voor het niet logische – speelse – gevoelsmatige – beeldrijke.
 • Tijd voor het associatieve – het niet weten – het vermoeden.
 • Dynamiek voor het experimenteren – het vallen en opstaan – het uitgummen.
 • Individuele afstemming van
  • uitdagingen
  • vaardigheden
 • Onderlinge ruimte en tijd voor – en afstemming van ieders
  • flow momenten

opdat ieders mogelijkheden gaan stromen, ieder flo(w)reert.

Als Homo Ludens, Homo Faber en Homo Sapiens  je gelijkwaardig vergezellen, blijf jij je vernieuwen. Ludisch spel ontsluit de toegang tot het verborgene waar Homo Sapiens en Homo Faber aan voorbij gaan of waar ze, zonder het te beseffen, gebruik van maken.  Ik wist het, ik kon het gewoon. ( j’en suis).

De dynamische gulden snede 

Meer dan zeven – vijfduizend jaar geleden ontstonden  op verschillende plekken op de wereld piramides in gulden snede verhoudingen.
Anno 2020 ervaren we tsunami’s, overstromingen, extreme droogte, aardbevingen, smok, virussen en pandemieën. De natuur waarschuwt keer op keer met feiten, zij heeft gulden snede verhoudingen  nodig om in leven  te blijven. De mens gaat stug door en negeert de Gulden Snede.

De tijd is aangebroken dat wij deze verhouding erkennen in haar dynamiek en NU een innerlijke thuis voor de mens laten ontstaan. Opdat de mens onderdeel durft zijn van de natuur, haar dienaar en niet meer uit levensangst haar heer en meester.

De natuur toont overal de kracht van de dynamische gulden snede. De  Torus is  het wervelende middelpunt, zij wakkert beweging aan en heeft een enorme levenskracht. Haar eeuwig stuwende kracht is en  creëert de gulden snede spiraal.  Er zijn veel variaties die we in de kosmos  kunnen  herkennen evenals in de natuur op aarde. Zo veroorzaakt ze ook speelse uitdijende kringen in ons leven, mits wij niet de beweging stagneren, blokkeren of ontkennen. In de koninginnekamer ontwaakt de gulden snede die aanzet tot  een zuiverend panta  rhei van voelen – willen – denken.

Torussen in kosmos, wereld en mens

De dynamische gulden snede voor  de mens

Imaginatie staat tot  Inspiratie in dezelfde verhouding als Inspiratie tot Intuïtie
Inspiratie staat tot Intuïtie in dezelfde verhouding als Intuïtie tot Imaginatie.
Intuïtie staat tot Imaginatie in dezelfde verhouding als Imaginatie tot Inspiratie

Imaginatie

Imaginatie is en dat is alles wat we ervan kunnen zeggen. Sommigen benoemen haar als God – Jaweh – Allah – Niets – Bewustzijn. Het onnoembare benaderen we met gehaspel van woorden, zij gaat ons begrip te boven. We dromen, beseffen woordloos, ervaren haar in schoonheid. Ieder beseft dat dit onnoembare het begrijpen ver te boven gaat. We grijpen naar allerlei verklaringen en beseffen het onmogelijke ervan.

Inspiratie

Inspiratie betekent een gedachte of idee krijgen,  niet simpel meteen in daden om te zetten. Het is je nog onduidelijk wat je ermee wilt. Om tot actie over te gaan, vraagt Inspiratie tijd en ruimte om haar te vertalen naar het dagdagelijkse. Je probeert stotterend je inspiratie klank, beeld of woord te geven. Al doende ontstaat voortschrijdend inzicht. Waarna goede verstaanders je aanvullen om samen meer te kunnen meedelen dan theorie.

Intuïtie

Zonder direct waarneembare lineaire oorzaak–gevolg relatie word je je iets bewust. Dit weten a priori, kun je niet rationeel verklaren. Toch ben je er zeker van en handel je ernaar. Dankzij vertrouwen in intuïtie kun je op feiten vooruitlopen en dingen doen of laten gebeuren. Zonder verklaring  wijzen je impulsen je een weg.

De vraag naar de juiste onderlinge verhouding van deze drie eenheid, is niet te beantwoorden. Al dacht men vroeger van wel en bracht men er zelfs een hiërarchische ordening in aan.  Het is menselijk te geloven in redeneringen, bewijzen en absolute logische begrippen, maar het leven vraagt hieraan voorbij te gaan.  Kunnen we de onzekerheid van eeuwige beweging  beminnen? Simpel zijn in het hier en nu en vertrouwen op de toekomst?

De dynamische gulden snede in dag dageliijks gebruik

Door het ludische,  raak je met de I’s vertrouwd en bied je de werkelijkheid je diensten aan in je denken, voelen en willen.

Denken staat tot  voelen in dezelfde verhouding als voelen tot willen
Voelen
staat tot  willen in dezelfde verhouding als willen tot denken.
Willen staat tot  denken in dezelfde verhouding als denken tot voelen

Denken

Er zijn  gradaties: onmiddellijk flitsend weten, associëren, herinneren, zich afvragen, deconstrueren,  redeneren, discussiëren, concluderen, polariseren. Vragen en deconstrueren bevrijden je uit vast geroeste overtuigingen.

Voelen

Ook hierin zijn gradaties: innerlijk weten, vaag vermoeden, beleven, ervaren, interpreteren,  sentiment, manipulatie, drift, chantage. Vragen alsWelke ervaring heb ik concreet? Wat doet deze info mij? Besef je wat je doet?

Willen

We onderkennen gradaties van: dromen, wensen, verlangen, begeren, eisen, dwingen. De hamvraag: Wat kan ik ermee? Wil  ik dat ook werkelijk vanuit het volle besef van wat ik doe?

De mens beïnvloedt het eigen leven en dat van de samenleving. We worden niet tot  balanceren tussen deze drie opgevoed of uitgenodigd.  Machthebbers, betweters, belanghebbenden  en je eigen gewoontepatroon (verinnerlijkte opvoeding), zeggen je:  “gebruik je verstand” – “nog even” – ” geef nu maar toe” en varianten ervan.
Het denken overheerst, het hoofd stelt zich onterecht op als hoofd van het lichaam. ‘ ja okay logisch, maar het klopt niet‘.
Het voelen degradeert vaak tot emoties – sentiment – chantage.
Het willen tot drang – dwang of  apathie – willoze verslaving.
In onderlinge balans kunnen ze de waan van de dag ontmaskeren. De vraag naar de juiste onderlinge verhouding van deze drie eenheid voor ieder persoonlijk, is niet te beantwoorden. Alles is en blijft in beweging op maat van ieders eigen aanleg, karakter, focus, leeftijdsfase.

LuPe en de dynamische gulden snede

Al een halve eeuw * doet LuPe een poging om wanverhoudingen tussen denken-voelen-willen te corrigeren.  Al spelend zie je beelden, ervaar je ze in in beweging en welt er een reactie in je op. Je komt door te spelen in contact met Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie. Vanuit dit contact komen denken – voelen – willen in juiste onderlinge gulden snede verhouding. Helaas zijn we in het dagdagelijkse verkeer daar  ver van verwijderd. Sinds de verlichting is het abstract denken tot afgod verheven.  Een Indiaans Grootmoeder en pedagoog wees me in 1983 al op de forse consequenties van abstracte taal:

Je geestesoog ziet niet wat er besproken of geschreven wordt. Jullie nemen daar ook de tijd niet voor, zelfs niet om werkelijk te ademen.
Je raakt daardoor niet betrokken en neemt geen verantwoordelijkheid voor hetgeen je denkt en doet
**.

De verlichting degradeerde het al doende weten/kunnen vanuit eigen ervaringen, ‘ objectiviteit ‘ werd de norm  en won van het doorleefd weten. Terwijl ieder beseft dat het ‘subjectieve’ weten juist krachtiger is in haar overtuiging.  Dit ‘ objectieve’ weten vereist theoretische onderzoeken en bewijzen. Het vertraagt de handelingsvaardigheid enorm , promoveert de kop poteling en degradeert ieders eigen wijsheid.
Kunnen omgaan met het tegenovergestelde van eigen gewoonten – visie – verwachtingen – mogelijkheden, is een uitdaging waar het medemenselijk samenleven om vraagt.  ‘Kill your darlings’, relativeer en overstijg het strikt persoonlijke en stem af op anderen en je omgeving. In alles ga je de uitdaging aan en weet je: oefening baart kunst. Hoe bescheiden ook, je draagt vanuit jouw perspectief op de toekomst, hier en nu een steentje bij.                                 l

                                 

 Ik heb een steen verlegd in de rivier (Bram Vermeulen).

Wie stroomt er met me mee?

Veel vragen staan nog open.
Wat is er nodig om de drie I’s te erkennen en hun aardse tegenvoeters: denken – voelen – willen, in onderlinge balans te laten functioneren?
Hoe  functioneert de dubbele drie eenheid onderling in een juiste dynamische gulden snede verhouding?
Hoe bieden we er ruimte aan binnen de opvoeding?

Er is nog een fiks doordenken nodig op hetgeen nu bewust wordt. Wie neemt deze zoektocht van me over? Ik loop nog wel een eindje mee als het kan, maar sta niet meer midden in het wereld’s gebeuren als bijna 75 jarige. Ieder die zich betrokken voelt, is uitgenodigd contact op te nemen.

* De volhoudende lezer heeft mijn inzichten kunnen zien groeien in alle publicaties en herzieningen van deze website.
Dank dank voor die trouwe interesse en  het blijven geloven dat er iets waardevols aan het ontstaan is.

**  Zie Highwater: De primal mind

Bronnen

Ball, Philip:                             Fascinerende patronen in de natuur
Highwater Jamake                 The Primal mind
Meisner, Gary B                     De Gulden Snede
Schwenk                                    Das sensibele Chaos
Skerath Bruno                         De piramide van Cheops
Soesman  A                               De twaalf zintuigen
Vries Marja de                         De hele olifant in beeld
Witteveen Willem                   De grote piramide van Gizeh

Ik heb deze materie diep doordacht en verschillende bronnen geraadpleegd. Natuurlijk zijn er veel meer bronnen en is het mijn interpretatie van het bestudeerde. Ik ben geen natuurkundige of wiskundige en zelfs niet in de logica ervan geïnteresseerd. Diep geraakt door de rijkdom van het universele eeuwig in beweging zijnde leven, zoek ik naar wegen om er meer naar te leven en toe  op te voeden.  De 3D gum hanteer ik graag en vaak, zo ook indien u lezer hiertoe aanleiding geeft.

Ubbergen, update lente 2023