De Koninginnekamer in de Piramide van Gizeh. Piramide : pir = vuur  a mide = in het midden

LuPes Koninginnekamer

Als de eerste vier piramiden ‘gaan staan’ voor hun mogelijkheden en de Homo Ludens (de 5e) hen bekroont, ontstaat er ruimte voor de zesde: de toegangspoort voor de koninginnekamer. Zij biedt toegang tot de dubbele drie eenheid die de levensatmosfeer intensiveert. Hierdoor ontvlammen onze menselijke mens kwaliteiten.

slechts een kinderlijk kind wordt een menselijk mens

Hier krijgt de mens toegang tot de kern van het menszijn – de on(voor)bewuste bronnen. Dit maakt voortschrijdend inzicht en ontplooiing mogelijk zowel van ieder individu als van de voortdurend in beweging zijnde cultuur. Het speelse gaat vooraf aan het logische, maakt er gebruik van en gaat eraan voorbij.

Homo Ludens

De spelende mens maakt ruimte voor verborgen onbewuste kwaliteiten. Het zesde zintuig is voor zoekenden bereikbaar en vuurt aan tot een levenslange ontwikkeling.  De competente mens brengt zichzelf en de wereld in beweging vanuit een authentiek contact met de werkelijkheid en een overstijgend ego. De ludische mens (JH) beseft dat  het slimme onbewuste meespeelt. Z/hij spreekt hardop uit het niets en reageert impulsief. Dat bemoedigt om op je (nog niet rationeel) weten te vertrouwen en het onbekende tegemoet te treden. Leven doe je van toptotteentotaal, niets uitsluitend, het onbegrijpelijke respecterend en het invoelbare honorerend. Als Homo Ludens, Homo Faber en Homo Sapiens  je gelijkwaardig vergezellen, blijf jij je vernieuwen. Ludisch spel ontsluit de toegang tot het verborgene waar Homo Sapiens en Homo Faber aan voorbij gaan of waar ze, zonder het te beseffen, gebruik van maken.  Ik wist het, ik kon het gewoon. ( j’en suis.  Merleau Ponty).

De gulden snede 

Tsunami’s, overstromingen, extreme droogte, aardbevingen, smok, virussen en pandemieën. De natuur heeft gulden snede verhoudingen van haar inwoners nodig en waarschuwt keer op keer met feiten. De mens gaat stug door en negeert de Gulden Snede. De piramiden waren vroeger de zichtbare goede voorbeelden.
De natuur toont overal de kracht van de dynamische gulden snede. De  Torus is  het wervelende middelpunt, zij wakkert beweging aan en heeft een enorme levenskracht. Dit doet zij door onder te duiken in het centrifugale  (de toegangspoort) en weer boven te komen.  Haar eeuwig stuwende kracht is en  creëert de gulden snede spiraal.  Er zijn veel variaties die we in de kosmos  kunnen  herkennen evenals in de natuur op aarde.  Zo veroorzaakt ze ook speelse uitdijende kringen in ons leven, mits wij niet de beweging stagneren, blokkeren of ontkennen. In de koninginnekamer ontwaakt de gulden snede die aanzet tot  een zuiverende panta  rhei van voelen – willen – denken,

De gulden snede van de dubbele drie eenheid

LuPe wil de natuurwet: zo binnen – zo buiten respecteren en zocht naar de gulden snede van vorming. Vorm vormt wist ze al langer, vandaar haar pleidooi ruimte te maken. Ruimte voor het niet logische – speelse – gevoelsmatige – beeldrijke. Tijd voor het associatieve – het niet weten – het vermoedend. Dynamiek voor het experimenteren – het vallen en opstaan – het uitgummen. De vraag naar de juiste onderlinge verhoudingen is niet te beantwoorden. Het gaat immers niet om absoluutheden maar om verhoudingen. In de natuur zien we eindeloze prachtige variaties (plant, mens, dier) evenals  in de kosmos (zon, maan, sterren). Ooit een normaal mens ontmoet?

Imaginatie staat tot  Inspiratie in dezelfde verhouding als Inspiratie tot Impuls
Inspiratie staat tot Impuls in dezelfde verhouding als Impuls tot Imaginatie.
Impuls staat tot Imaginatie in dezelfde verhouding als Imaginatie tot Inspiratie

Imaginatie

Het onnoembare proberen we te benaderen met gehaspel van woorden, zij gaat ons begrip te boven. We dromen haar, beseffen haar woordloos, ervaren haar in schoonheid. Imaginatie is en dat is alles wat we ervan kunnen zeggen. Sommigen benoemen haar als God – Jaweh – Allah – Niets – Bewustzijn, anderen doen er het zwijgen toe. Ieder beseft dat dit onnoembare het begrijpen ver te boven gaat. We grijpen naar allerlei verklaringen en beseffen het onmogelijke ervan.

Inspiratie

Inspiratie betekent een gedachte of idee krijgen,  vaak niet simpel meteen in daden om te zetten. Het is je nog onduidelijk wat je ermee wilt. Om tot actie over te gaan, vraagt Inspiratie tijd en ruimte om haar te vertalen naar het dagdagelijkse. Daardoor kan het iets betekenen. Ook al probeer je stotterend je inspiratie klank, beeld of woord te geven. Al doende ontstaat voortschrijdend inzicht. Waarna goede verstaanders je aanvullen om samen meer te kunnen meedelen dan theorie.

Intuïtie

Zonder direct waarneembare lineaire oorzaak–gevolg relatie word je je iets bewust. Dit weten a priori, kun je niet rationeel verklaren. Toch ben je er zeker van en handel je ernaar. Dankzij vertrouwen in intuïtie kun je op feiten vooruitlopen en dingen doen of laten gebeuren. Zonder verklaring  wijzen je impulsen je een weg.

Door het ludische raak je met de I’s vertrouwd en bied je de werkelijkheid je diensten aan in je dagelijks doen en laten.

Denken staat tot  voelen in dezelfde verhouding als voelen tot willen
Voelen
staat tot  willen in dezelfde verhouding als willen tot denken.
Willen staat tot  denken in dezelfde verhouding als denken tot voelen

Denken

Er zijn  gradaties: onmiddellijk flitsend weten, associëren, herinneren, zich afvragen, deconstruere,  redeneren, discussiëren, concluderen, polariseren. LuPe gaat het met name om de eerste viif, waarvan deconstrueren kansen biedt om jezelf uit vast geroeste overtuigingen te bevrijden.

Voelen

Ook hierin zijn gradaties: innerlijk weten, vaag vermoeden, beleven, ervaren, interpreteren,  sentiment, manipulatie, drift, chantage. LuPe gaat het natuurlijk met name om de eerste vier, uitmondend in vragen als: Welke ervaring heb ik concreet? Wat doet deze info mij? Doorvoeld handelen brengt je diep tot besef van wat je doet.

Willen

We onderkennen gradaties van: dromen, wensen, verlangen, begeren, eisen, dwingen. LuPe gaat het natuurlijk met name om de eerste drie, uitmondend in de vraag: Wat kan ik ermee? Wil  ik dat ook werkelijk vanuit het volle besef van wat ik doe?

De mens beïnvloedt  door het denken, voelen, willen,  het eigen leven en ook dat van de samenleving. Helaas zijn deze drie zelden met elkaar in balans, we worden niet tot dit balanceren opgevoed of uitgenodigd. “gebruik je verstand” – “nog even” – ” geef nu maar toe” en varianten ervan beperken ons tot eenzijdige accenten met alle gevolgen van dien. Deze drie eenheid vraagt onze aandacht om beter in onderlinge balans te geraken. Het denken overheerst te veel, het hoofd stelt zich onterecht op als hoofd van het lichaam. ‘ ja okay logisch maar het klopt niet‘, ieder kent daarvan eigen voorbeelden. Ook het voelen kan degraderen tot emoties – sentiment – chantage en het willen tot drang en dwang of willoze verslaving.  Slecht in onderlinge balans kunnen ze de waan van de dag ontmaskeren.

Lupe en de dubbele drie eenheid

Al een halve eeuw doet LuPe een poging om wanverhoudingen tussen denken-voelen-willen te corrigeren. Al spelend zie je beelden, ervaar je ze in in beweging en voel je daardoor aan wat je doet. Je komt door te spelen in contact met Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie. Deze dubbele drie eenheid ruimte bieden in juiste onderlinge gulden snede verhoudingen, is ons doel. Helaas zijn we daar  ver van verwijderd. Sinds de verlichting is het abstract denken tot afgod verheven. Daarmee degradeerde het al doende weten/kunnen vanuit eigen ervaringen. ” objectiviteit ” werd de norm  en won van het doorleefd weten. Handelingsvaardigheid vertraagde er enorm door. Een Indiaans Grootmoeder en pedagoog wees me in 1983 al op de forse consequenties van abstracte taal:

Je geestesoog ziet niet wat er besproken of geschreven wordt. Jullie nemen daar ook de tijd niet voor, zelfs niet om werkelijk te ademen.
Je raakt daardoor niet betrokken en neemt geen verantwoordelijkheid voor hetgeen je denkt en doet
*.

Leerkrachten en ouders vonden spel/drama/theater vaak lastig, want kinderen kregen weliswaar meer zelfvertrouwen, werden socialer en inventiever. Ze werden ook brutaler – ongehoorzaam en eigenwijs, door de speelruimte die zij namen en spanningen die ze  leerden hanteren. Kunnen omgaan met het tegenovergestelde van eigen gewoonten, visie, verwachtingen is een uitdaging die velen liever uit de weg gaan. Dat is echter exact waar samenleven om vraagt. Ze vraagt echter ook om subtiele gevoelsnuances en krachtig wilsvermogen. Het voelen ontwikkelde zich slechts rudimentair en het willen verviel tot trivialiteit. Er staat ons dus heel wat te doen in de 21e eeuw.

LuPes vijf piramiden doen beroep op uitdagingen en vaardigheden om vanuit de dubbele drie eenheid te kunnen spiraliseren. Hoe de dubbele drie eenheid onderling in een juiste gulden snede verhouding functioneert? Dat vraagt nog een fiks doordenken op hetgeen nu bewust wordt. Wellicht werpen de vijf kwintessens er licht op.

Vertrouwd met de dubbele drie eenheid.

Vertrouwend op imaginatie, inspiratie en intuïtie kom je tot integriteit, initiatief en interactie in je denken, voelen en willen. Je maakt keuzes: ‘kill your darlings’. Vervolgens relativeer en overstijg je  het strikt persoonlijke. Tot slot stem je af op anderen en je omgeving. Dit dienstbaar zijn vraagt voortschrijdende kwaliteiten als perspectief, flexibiliteit en zelfdiscipline. Door eerdere stadia heb je ontdekt wanneer en waardoor je (geen) verantwoordelijkheid neemt. Waardoor je (geen) geduld opbrengt of (niet) flexibel bent. En wat de oorzaak is van (geen) doorzettingsvermogen. In alles ga je de strijd aan en weet je: oefening baart kunst. Hoe bescheiden ook, je draagt vanuit jouw perspectief op de toekomst een eigen steentje bij. Ook je daden vanuit ‘niet weten – geen geweten’  dragen steentjes bij en hebben impact op huidige relaties en volgende generaties.                                     

 Ik heb een steen verlegd in de rivier (Bram Vermeulen).

Hoe erkennen we de drie I’s en hun aardse tegenvoeters: denken – voelen – willen> Hoe bieden we er ruimte aan binnen de opvoeding? Dat hopen we de komende tijd met enkele (groot)ouders te ontwikkelen. LuPe is en blijft evolueren, ze hoopt anderen te inspireren mee te spelen en te experimenteren. Ieder die zich betrokken voelt, is uitgenodigd contact op te nemen.

*  Zie Highwater: De primal mind

Bronnen

Ball, Philip:                             Fascinerende patronen in de natuur
Highwater Jamake                 The Primal mind
Meisner, Gary B                     De Gulden Snede
Schwenk                                    Das sensibele Chaos
Skerath Bruno                         De piramide van Cheops
Soesman  A                               De twaalf zintuigen
Vries Marja de                         De hele olifant in beeld
Witteveen Willem                   De grote piramide van Gizeh

Ik heb deze materie diep doordacht en verschillende bronnen geraadpleegd. Natuurlijk zijn er veel meer bronnen en is het mijn interpretatie van het bestudeerde. Ik ben geen natuurkundige of wiskundige en zelfs niet in de logica ervan geïnteresseerd. Diep geraakt door de rijkdom van het universele eeuwig in beweging zijnde leven, zoek ik naar wegen om er meer naar te leven en toe  op te voeden.  De 3D gum hanteer ik graag en vaak, zo ook indien u lezer hiertoe aanleiding geeft.

Ubbergen, update winter 2022