Moed om

  • niet te weten en toch op weg te gaan met Winny the Poeh;
  • creatief te zijn en te verblijven in het niet weten totdat het inzicht je toe valt;
  • een essayistisch bestaan durven leven van vallen en opstaan, van proberen en uitgummen, zoals Michel de Montaigne.

Omdat ik de toevalligheden niet kan sturen, stuur ik mezelf
en richt ik me ernaar als zij zich niet naar mij richten.
Michel de Montaigne

Kunst om de Levenskunst

Een ontwikkeling in levenskunst is geen gebaand pad of eenrichtingsverkeer, want soms is terugkeren naar eerder uitdagend. Het leidt tot herbeleven en herinterpreteren. Op iedere splitsing van je ontwikkelingsweg kun je meerdere kanten op. Je kan van het pad afwijken en  dwalen door een oerwoud, dat zijn vruchten (inzichten) afwerpt of je herrrijst  uit een moeras. De natuur is niet lineair, persoonlijke ontwikkeling is niet te kanaliseren. Welke weg wil jij bewandelen, hernemen, verleggen? Een omweg is vaak vruchtbaar.

Kunnen – kennen – kunde – kunst

LuPe benoemt vijf kerncompetenties en ziet een ontwikkeling van kunnen via kennis en kunde naar kunst.  Richtingaanwijzers wijzen begeleiden en spelers een richting aan voor een spelopdracht of gesprek. Maar besef altijd dat een richtingaanwijzer slechts aanwijst, er zelf nooit komt en jullie samen wel verder komen. Hij staat immers op een plek in het verleden waarvan jij met je groep vertrok. Soms roept iets in het spel hem nog wel in herinnering, soms wordt hij totaal vergeten omdat er boeiendere vergezichten ontstaan. LuPes richtingaanwijzers intensiveren spel, onderzoeken het leven samen met compagnons van 4 tot 24 jarigen. Zijn ze behulpzaam? Gebruik ze. Belemmeren ze? Ga er aan voorbij. Als het zaad in vruchtbare grond wortel schiet, ontvouwt zich respect voor ieders eigenheid, tempo, keuze en richting.

                Soms meandert de rivier zo sterk dat het wel lijkt of ze terugkomt bij een eerdere plek.
                Soms breekt de bedding door en neemt het water een kortere weg.

Uit bronnen stroomt inzicht samen en zoals een rivier, maakt ontwikkeling vele bochten. Soms lijkt er een terugval, stagneert ontwikkeling, herhaalt zich eenzelfde uitdaging. Soms komt er onverwacht een doorbraak. De ontwikkeling ging ondergronds door als het ware. LuPe brengt enige ordening aan opdat jij gevoel voor richting krijgt.

Globale leeftijdsindicatie

Jij ontwikkelt je via iets spontaan doen(kunnen) – kennen- ambachtelijk kunnen (kunde) en dit te verheffen tot kunst. Voor zover je iets concreets wil kunnen of weten, is wel/niet je doel bereiken eenvoudig. Niet als het om bewustwording gaat, dit vraagt voortdurend  aandacht. Ieder ontwikkelt zich ten dienste van persoonlijk leven en maatschappij. Uit de vele mogelijkheden maak je keuzes en besef je dat het ene sneuvelt om het andere te realiseren. Hiermee richt jij jezelf op prioriteiten, mogelijkheden blijven opborrelen. Soms bewandel je los van erkenning en open voor kritische kanttekeningen een eigen levenspad. Soms heb je bevestiging nodig om je weg naar de toekomst te vervolgen. In onderstaande schetst LuPe wat idealiter in de verschillende levensfases haalbare kwaliteiten zijn. Soms zijn ze niet door ieder of niet altijd te realiseren.

Kinderen

Verbeelden
Fantaseren, stellen zich voor wat ze horen, lezen of verzinnen
Vullen een woordbegrip aan met beelden, belevingen en ervaringen.
Onderscheiden spel en werkelijkheid (soms met je hulp)

Vorm
Zijn zich soms van hun fysiek bewust in het leven van alledag.
Zijn redelijk vrij in hun alledaags bewegen en spreken.

Betekenis
Geven, kijkend naar elkaar en het geziene, een interpretatie/betekenis.
Luisteren en geven aan het gehoorde een interpretatie/betekenis.
Staan open voor nieuwe of vreemde werelden/andere interpretaties.
Spelen/werken samen en respecteren elkaars wijze van presenteren.
Bedenken voor abstracte informatie concrete voorbeelden
Bevragen informatie
Interpreteren omgangscodes en bevragen ze,
Gaan  op weg vanuit het eigen betekenis en vorm geven aan hun verbeelding en voorstellingen.

Jongeren
(de vorige +) :

Verbeelden
Vergroten voorstelling- en inlevingsvermogen. Gebruiken verbeelding voorbij het redeneren. Onderscheiden spel en werkelijkheid in media.

Vorm
Hanteren fysiek bewustzijn in het leven van alledag (your imago is  your best amigo). Ze nemen waar en geven betekenis aan non verbaal gedrag, zegswijze, stemkleur/kracht/toon.

Betekenis
Beseffen dat betekenisgeven een persoonlijk kleur impliceert.
Respecteren vreemde werelden, interpretaties, ideeën, actiepogingen.
Interpreteren expressie van anderen en onderscheiden het  reageren  vanuit zichzelf en vanuit de ander.
Bevragen het communiceren – samenwerken, geven opbouwende feedback en betekenis aan fysieke standpunten en respecteren elkaar.
Roepen informatie in concrete beelden tot leven  (zien/ervaren wat je weet) en herkennen het situationeel bepaalde van communicatie.
Hanteren bij tijde communicatie bewust situationeel.
Bevragen, interpreteren, verwerken informatie, bedenken  alternatieven en reiken ideeën aan.
Gaan  op weg vanuit het eigen betekenis – en vorm geven aan hun verbeelding en voorstellingen.

Jong adolescenten
(de vorige +) :

Verbeelden
Vergroten het voorstelling- en inlevingsvermogen aangaande abstracte informatie. Ze relateren waarnemingen aan contexten en [h]erkennen  daarmee de subjectiviteit.

Vorm
Zijn in zekere mate vrij in het alledaagse bewegen en spreken.

Betekenis
Erkennen elkaars kwaliteiten binnen een samenwerkingsproces en  reflecteren op eigen spel, samenspel, samenwerking, taakverdeling.
Geven feedback vanuit ik boodschappen en zetten ontvangen feedback in ter verbetering van eerdere actie.
Plaatsen vraagtekens bij eigen definiëringen, interpretaties, waarnemingen en  gaan vanuit verworven inzichten enigszins een eigen weg.
Gaan  op weg vanuit het eigen betekenis en vorm geven aan hun verbeelding en voorstellingen.

Volwassenen jong en oud
(de vorige +) :

Verbeelden
Staan open voor onbekende werelden, schetsen voorstellingsbeelden bij begrippen en beseffen daardoor de impact van hun weten.
Bekijken  situaties vanuit een grotere context en maken onderscheid tussen waarnemen en interpreteren.

Vorm
Zijn zich fysiek bewust van hun bewegen en spreken in het leven van  alledag.

Betekenis
Erkennen relaties  tussen interpretatie en eerdere beleving, ervaring  en ontwikkelen zich tot communicatieve jongvolwassenen, die problemen hanteren als uitdagingen en ontwikkelen  adequate acties en reacties.
Vervolgen hun weg vanuit het eigen betekenis en vorm geven aan hun verbeelding en voorstellingen