Masaru Emoto: condities waaronder water kristalliseert.

Kristalhelder zijn in je communicatie is nog niet zo eenvoudig. Het vraagt naast

  • goed inzicht in hetgeen je wilt overdragen
  • een optimaal afstemmen op je doelgroep en
  • een flexibel ruimte geven aan eenieder.

De 21e eeuw omringt zekerheid en waarheid met vraagtekens. Het kan altijd anders, afhankelijk

  • vanuit welke invalshoek je iets benadert
  • welke emotie erin doorklinkt
  • in welke context jij of de ander iets verstaat.

Het gehoorzamen van de vorige eeuw is voltooid verleden tijd. Jongeren kunnen nadenken, vragen stellen en eigen voorkeuren beseffen.  Dit vraagt een en ander van de begeleiders thuis en op school.  Hoe kan een pedagogisch proces ertoe leiden dat jongeren open staan voor wereld en samenleving, zonder zich de wet erdoor voor te laten schrijven?  Hoe kunnen zij, zichzelf trouw blijvend, gehoor geven aan oproepen?

Als  begeleiders hun kwaliteiten optimaliseren, kristalliseren LuPische mogelijkheden zich uit.  Ieder kan dan een eigen negligé weven, zoals elders op deze site is te lezen. Niemand hoeft zijn voeten te verdraaien om in een bedachte cirkel te kunnen staan. Dans in vrijheid de geometrische figuren op jouw manier of kies er een en beweeg je voort.

Onderzoek naar Ludische kenmerken in methoden Basisonderwijs: Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige  Oriëntatie  Bewegingsonderwijs, Levensbeschouwing.

Welke competenties, culturele kernkwaliteiten, leerfases komen aan bod? Biedt een methode mogelijkheden tot Ludische begeleiding en grensoverschrijdende benadering van een onderwerp?

Competenties :                    Zintuigen, Motoriek, Sociaal Emotioneel, Cognitie, Creativiteit

Kernelementen:                 Verbeelding, Instrumenten, Samenspel, Vormgeving, Inzicht

Leerfases:                             Verkennen, Verbinden, Verbreden, Verwerken, Vertonen

Begeleiding:                         Inspireren, Instrueren, Meespelen, Regisseren, Recenseren

Homo Ludens:                    Spelen, Lichaam&Geest, Holistisch, Interdisciplinair, Intercultureel

Zie Ludische score test

Onderzoek naar Kristalliserend kenmerken in begeleiding binnen onderwijs.

Hoe vrij kan een begeleider jongleren binnen het voorgeschreven rooster ? Hoe verrijkend kan zij de traditionele onderwijs methodieken hanteren, zodat persoonsvorming binnen alles aan bod komt?

COMPETENTIES: LATEN  KRISTALLISEREN

Tijd en ruimte voor gewaarworden als aanvulling op waarnemen.
                                     bewogen beweging, bewegen is meer dan lenigheid, conditie en spieren
                                     het  communiceren vanuit werkelijk  contact
                                     het relateren van leerstof aan context en eigen behoeften.
                                     het realiseren van bedachte en verwoorde mogelijkheden

KERNELEMENTEN:  BEWUST LATEN WORDEN

Het voorstellingsvermogen en de verbeelding doen ontwaken en laten beseffen.
Handelend leren honoreren en opgedane ervaringen bevragen.
Stil staan bij  sferen, gevoelens, verwachtingen, teleurstellingen, zij beïnvloeden het samenzijn.
Vanuit informatie laten creëren zodat je jongeren tot eigen denken en redeneren uitdaagt.
Op al het doen en laten samen reflecteren en tot verschillende interpretaties  oproepen.

LEERFASES : ERKENNEN

Ieders eigen know how aan bod laten komen bij de introductie van nieuwe leerstof
Ieders eigen interesse, behoefte laten ontdekken bij de introductie van nieuwe leerstof
Vanuit een eigen invalshoek/ vraag een onbekend terrein laten onderzoeken
Tijd en ruimte om eigen kleur en vorm te geven aan nieuw verworven informatie
 Tijd en ruimte voor presentaties zodat ze ervaren dat het meer is dan afvinken van ingeleverd werk

BEGELEIDING:  FACILITEREN

Ideeën en tips geven om ieder op eigen wijze aan een opdracht te laten werken
Variëren qua instructies zodat ieder iets kan herkennen
Ondersteunend meespelend als een aangevend clown die de ander laat schitteren
Suggesties geven en toelichten zodat ze vanuit begrip iets van je aannemen
Subjectiviteit erkennen in elk waarderend oordeel

HOMO LUDENS  : NIEUWSGIERIGHEID BEHOEDEN

Improviseren met alles dat voor handen is ook als je iets niet weet/kunt
Onmiddellijk durven reageren en de driedimensionale gum durven gebruiken bij vergissingen
Toon zoveel mogelijk onderlinge verbanden aan. Alles hangt met alles samen
Het onbekende kan verrijkend zijn. Durf erkennen dat je experimenteert
Onvertrouwde culturen dagen je uit het oude vertrouwde niet voorop te zetten.

Kristal score test

Onderzoek naar Kristalliserend kenmerken in begeleiding thuis

Ieder heeft overtuigingen en principes. Ieder wenst een mate van gezag en verwacht bepaalde zelfdiscipline.
Vanuit eigen karakter, gewoonten, normen en waarden ontstaan deze. Zij kleuren je begeleiding van je kinderen.
De buitenwereld speelt daarbij al dan niet een grote rol. Velen laten zich de wet voorschrijven door mode, reclame, media, tijdgeest, maatschappelijke oordelen.
Sommigen durven daarin een eigen koers te varen en maken zo ook hun kinderen weerbaar tegen oordelen van buitenaf. Hieronder enkele vragen ter overweging.

Kristalhelder zijn komt ieder ten goede

Welke principes zijn werkelijk kristal hard en van welke wil je afwijken in bepaalde situaties?
In welke situaties wil je waarin en wanneer absoluut gezag?
Welke zelfdiscipline van je kinderen stel je zeer hoog op prijs?

Jezelf bewust worden gaat niet vanzelf

Kun je eigen karakterkenmerken bespreken indien dit een situatie verheldert?
Zijn normen en waarden bespreekbaar als je kinderen hier anders in staan?
Hoe vrij ben je zelf van media, gangbare meningen en heilige overtuigingen?
Kun je de drie dimensionale gum gebruiken en simpel een gesprek met schone lei herstarten?

Beseffen wanneer je in welke situatie  werkelijk faciliteert en keuze vrijheid biedt.

Wat vraagt deze situatie, dreigt er gevaar van tijdnood of omgeving?
Wat vraagt het van jou om keuze vrijheid te bieden?
In hoeverre bepalen eigen stemming, energie niveau, onzekerheid je doen en laten?
Kun je dat je kind toelichten op het moment zelf of later op een situatie terugkijkend?

Kristal scores opv

Ubbergen, herfst 2021