Masaru Emoto fotografeerde condities waaronder water kristalliseert. Hij legde met zijn camera vast wat er gebeurt met kristalliserend water. Hiermee toonde hij aan dat omstandigheden alles bepalend waren voor de vorm die ontstond. Harmonieuze muziek, heavy metal, stilte, gesprek, discussie, ruzie beïnvloedden de kristalvorm.  Kunnen we dit inzicht toepassen op de omstandigheden die wij op school voor kinderen creëren?

Als  begeleiders hun kwaliteiten optimaliseren, kristalliseren LuPes mogelijkheden zich uit.  Iedere jongere kan hierdoor een eigen negligé weven.

Kristalhelder zijn in je communicatie is nog niet zo eenvoudig. Het vraagt

  • goed inzicht in hetgeen je wilt overdragen
  • een optimaal afstemmen op je doelgroep
  • een flexibel ruimte geven aan eenieder.

De 21e eeuw creëert wisselende omstandigheden. Bovendien zijn zekerheid en waarheid met vraagtekens omringd. Daarnaast is het automatisch gehoorzamen van de vorige eeuw voltooid verleden tijd. Iets wel of geen gehoor geven is immers een keuze.  Kinderen en jongeren denken na en stellen vragen. Kortom ze beseffen eigen voorkeuren. Dit vraagt een en ander van begeleiders.

Anno nu kan alles altijd anders, afhankelijk

  • vanuit welke invalshoek je iets benadert
  • welke emotie erin doorklinkt
  • in welke context jij of de ander iets verstaat.

Hoe leidt een pedagogisch proces ertoe dat jongeren open staan? Open voor wereld en samenleving. Zonder zich de wet erdoor voor te laten schrijven?  Hoe kunnen zij, zichzelf trouw blijvend, gehoor geven aan oproepen?

Onderzoek je eigen praktijk

Biedt onderwijs mogelijkheden tot ludische begeleiding? Is een grensoverschrijdende benadering van een onderwerp mogelijk?
Hoe verrijk je de traditionele onderwijs methodieken? Waardoor laat jij persoonsvorming binnen alles aan bod komen?
Hoe vrij kun je als begeleider jongleren binnen het voorgeschreven rooster ?

Welke aspecten komen in methoden aan bod?

Welke competenties, culturele kernkwaliteiten, leerfases komen aan bod? Biedt een methode mogelijkheden hiertoe?

Competenties :                    Zintuigen, Motoriek, Sociaal Emotioneel, Cognitie, Creativiteit

Kernelementen:                 Verbeelding, Instrumenten, Samenspel, Vormgeving, Inzicht

Leerfases:                             Verkennen, Verbinden, Verbreden, Verwerken, Vertonen

Begeleiding:                         Inspireren, Instrueren, Meespelen, Regisseren, Recenseren

Homo Ludens:                    Spelen, Lichaam & Geest, Holistisch, Interdultureel , Interdisciplinair,

Welke aspecten stel jij centraal in je begeleiding?

Hoe vrij kun je als begeleider jongleren binnen het voorgeschreven rooster ? Hoe verrijkend kun jij de traditionele onderwijs methodieken hanteren, zodat persoonsvorming binnen alles aan bod komt?

Competenties laten kristalliseren
Ruimte en Tijd voor gewaarworden als aanvulling op waarnemen.
                                     bewogen beweging, bewegen is meer dan lenigheid, conditie en spieren.
                                     communicatie vanuit werkelijk  contact.
                                     relatie leerstof – actuele context en persoonlijke behoeften.
                                     het realiseren van bedachte en verwoorde mogelijkheden.
Kernelementen bewust laten worden
Voorstellingsvermogen en verbeelding doen ontwaken en laten beseffen.
Handelend leren honoreren en opgedane ervaringen bevragen.
Stil staan bij  sferen, gevoelens, verwachtingen, teleurstellingen, die het samenzijn beïnvloeden.
Vanuit informatie jongeren laten creëren zodat ze tot eigen denken en redeneren komen.
Op al het doen en laten samen reflecteren en tot verschillende interpretaties  oproepen.
Leerfases erkennen
Ieders eigen know how aan bod laten komen bij de introductie van nieuwe leerstof.
Ieders eigen interesse, behoefte laten ontdekken bij nieuwe leerstof.
Vanuit een eigen invalshoek een onbekend terrein laten onderzoeken.
Ruimte en Tijd om eigen kleur en vorm te geven aan nieuw verworven informatie.
Ruimte en Tijd voor presentaties zodat ze ervaren dat het meer is dan afvinken van ingeleverd werk.
Begeleiding faciliteren
Ideeën en tips geven om ieder op eigen wijze aan een opdracht te laten werken.
Variëren qua instructies zodat ieder iets kan herkennen.
Ondersteunend meespelen als een aangevend clown die de ander laat schitteren.
Suggesties geven en toelichten zodat ze vanuit begrip iets wel of niet van je aannemen.
Subjectiviteit erkennen in elk waarderend oordeel.
Homo Ludens: nieuwsgierigheid behoeden
Improviseren met alles dat voor handen is ook als je iets niet weet/kunt.
Onmiddellijk durven reageren en de driedimensionale gum durven gebruiken bij vergissingen.
Zoveel mogelijk onderlinge verbanden aantonen. Alles hangt met alles samen.
Het onbekende verrijkend laten zijn. Durf erkennen dat je experimenteert.
Nieuwe culturen dagen je uit het oude vertrouwde niet voorop te zetten.

Ubbergen, update lente 2024